top of page
D0EF6113-D38E-49DC-9220-775FB3E4EA5D.jpeg

OM AD-HOC PROJEKT

Ad-Hoc Projekt yder særligt tilrettelagte forløb omkring børn, unge og voksne, som har svært ved at navigere i det almene system. Vi arbejder bl.a. miljøterapeutisk, hvor der lægges vægt på at ruste borgeren til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Du kan læse mere om vores metoder og tilgange her

Vores tilbud henvender sig til beboere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats. Vi har specialiseret os i at skabe såvel fysiske som pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på de ordinære botilbud. Vores pædagogiske indsats og vores boenheder er derfor også indrettet specielt med omtanke på denne målgruppe. 

Vi samarbejder med relevante fagfolk og institutioner og afholder undervisningsdage, kurser, temadage og supervision om problemskabende adfærd og komplekse problemstillinger. 

 

Målgrupper børn og unge

Vi modtager på vores opholdssteder børn og unge i alderen 10-17 år efter Servicelovens § 66 med massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af:​

 • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse

 • Personlighedsforstyrrelser

 • Tilknytningsforstyrrelser

 • Omsorgssvigt

 • Opmærksomhedsforstyrrelser

 • Kriminalitet, personfarlig

 • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande

 

Der er ofte tale om meget sårbare børn og unge, der har oplevet massivt omsorgssvigt eller/og (udviklings) traumatisering med dertil hørende psykosociale problematikker. ​​

Der kan være tale om svære og udtalte følelsesmæssige skader, der kan have medført, at barnet/ den unge har svært ved at indleve sig i egne og andres følelser, grænser og normer og at regulere egne følelser. Børn og unges reaktion på et ikke udviklingsfremmende opvækstmiljø kan være aggressiv, fysisk adfærd, kamp-flugt reaktioner, overtilpasning eller selvskade.

Når barnet/ den unge senere i livet møder omverdenen med disse fastlåste strategier til at håndtere emotioner, stress og belastning, kan han/hun ende i uheldige situationer og kan have svært ved at navigere i sociale kontekster. Her kræver det professionel behandling at bringe nervesystemet i sikkerhed og ro og dermed få mulighed for at kunne håndtere og mestre emotionsregulering på andre mere hensigtsmæssige måder, end de tillærte.

Hos Ad-Hoc Projekt ApS tilbyder vi efterværn efter Servicelovens § 76 til unge mellem 18 og 23 år, der har brug for ekstra støtte og hjælp, samt motivation og fastholdelse til en stabil overgang til voksenlivet. Det kan for eksempel være efter endt anbringelse på en døgninstitution som vores eget § 66 botilbud. ​

I Ad-Hoc Projekt tilbyder vi støtte i eget hjem efter Servicelovens § 52. Det kan være i den unges bolig, eller det kan være i forældrenes hjem. Vi arbejder for og med familieafdelinger, handicapafdelinger samt jobcentre.

Dokumentation af indsatsen:

Vi benytter godkendt journalsystem (Sofus), hvori vores dygtige medarbejdere med udgangspunkt i Integrated Children's System (ICS) tilrettelægger en helhedsorienteret pædagogisk indsats. Personalet opretter plejeplaner og følger kontinuerligt op på effekten af indsatsen.

Målgrupper voksne

Vi modtager på vores botilbud voksne borgere fra 18-85 år efter Servicelovens §§ 107 og 108, samt tilbyder støtte i eget hjem efter Servicelovens § 85.

Vi modtager borgere med svære problematikker i form af :

 • Udviklingshæmning

 • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

 • Autisme spektrum forstyrrelser

 • Medfødt og erhvervet hjerneskade

 • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande

Vi har stor erfaring med at arbejde med problemskabende adfærd; som udad reagerende, selvskadende, selvstimulerende, seksuelt krænkende adfærd eller forskellige tvangshandlinger.

Vi modtager på vores forsorgshjem voksne borgere fra 18-85 år efter Servicelovens § 110.

Forsorgshjemmene henvender sig til personer over 18 år, der ikke har eller ikke kan, opholde sig i egen bolig. Der er tale om borgere, som er fysisk og psykisk selvhjulpne, men som på grund af særlige sociale vanskelig­heder, i en kortere eller længere periode har behov for støtte og omsorg for at bedre deres situation.

Dokumentation af indsatsen:

Vi benytter godkendt journalsystem (Sofus), hvori vores dygtige medarbejdere med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden (VUM) tilrettelægger en helhedsorienteret pædagogisk indsats. Personalet opretter plejeplaner og følger kontinuerligt op på effekten af indsatsen.

Domfældte udviklingshæmmede

Ad-Hoc Projekt er godkendt til at modtage domfældte udviklingshæmmede. Vi modtager personer med domstype 2-5 som er dømt til anbringelse i social boform samt personer der har en tilsynsdom.

Vi har erfaring i at arbejde med reglerne omkring udgangsbekendtgørelsen og i at udfærdige beskrivelse og underretning til kommune og statsadvokat.

Alkohol og stofmisbrug

På trods af at Ad-Hoc Projekt ikke er et decideret misbrugstilbud, er både alkohol og stofmisbrug almindelige problematikker i målgruppen. Vi har defor også mulighed for at etablere et samarbejde med kommunerne omkring misbrugsbehandling.

Psykiatrisk behandling
I tilfælde hvor der er behov for psykiatrisk behandling, udredning og medicinering etablerer vi et samarbejdsaftale med et psykiatrisk hospital eller børne- unge psykiatrien.

Støtte og motivation

Vi støtter og motiverer vores beboere til at deltage i en fritidsaktivitet i en af de lokale idrætsforeninger, musikskole, ungdomsklub eller lign. Dette med særligt fokus på at lade sig involvere i og lære af at indgå i ‘almindelige fællesskaber’ på lige vilkår med alle andre. Vi støtter naturligvis op i nøjagtigt det omfang, som den enkelte har behov for. Vi har ydermere også mange aktiviteter internt på Ad-Hoc Projekt. Vi har et tæt samarbejde med det lokale erhvevsliv og har derfor mulighed for at tilbyde vores beboere en meningsfuld beskæftigelse, der på sigt kan udmunde i et erhvervsrettet uddannelse forløb.

Indsats og formål:

Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. Vores socialpædagogiske indsats handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser. 

Målgruppe
About: About
bottom of page