top of page
11062b_7d919d7873fa4e82be2a2b9cd9e4c3c0~mv2.jpeg.jpeg

Børne- og ungehjem

Omsorgsfulde & udviklende hjem

Ad-Hoc Projekt er godkendt som børne- og ungehjem jf. Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3 og yder særligt tilrettelagte forløb omkring børn og unge. 

 

Et børne- og ungehjem i Ad-Hoc Projekt er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer for en tryg barndom. 

Visitation

Ledere med ansvar for visitation har sikker mail. 

Ring på tlf. 7735 5000

sikkermail@ad-hoc-projekt.dk

Målgrupper

Børn- og unge med sociale, psykiske, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.

Børn- og unge, som har været udsat for omsorgssvigt.

Ydelser

Ad-Hoc Projekt tilbyder ophold på børne- og ungehjem, der yder særligt tilrettelagte forløb omkring børn og unge, som har svært ved at navigere i det almene system. 

Behandling

Vi arbejder med barnet eller den unges virkelighedsopfattelse og selvforståelse. Fokus er på, at barnet den unge opnår en større selverkendelse og redskaber til i højere grad at blive selvhjulpen. 

Børne- og ungehjem

Ad-Hoc Projekt er godkendt som børne- og ungehjem jf. Barnets Lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3 og yder særligt tilrettelagte forløb omkring børn og unge. 

 

Et børne- og ungehjem i Ad-Hoc Projekt er et omsorgsfuldt og udviklende hjem med de bedste rammer for en tryg barndom. Målet med et børne- og ungehjem hos Ad-Hoc Projekt er at give alle børn og unge lige muligheder i livet. Ingen er ens, og i vores tilgang ser vi muligheder frem for begræns­ninger hos hver enkel.

 

Fælles for dem alle er, at de har brug for hjælp, men ikke alle har brug for den samme hjælp. Gennem en faglig og individuel tilrettelagt pædagogisk indsats sætter vi ind med den rette støtte og hjælp til udvikling, der giver et solidt fodfæste i livet. 

En frisk start på et børne- og ungehjem

Ad-Hoc Projekts børne- og ungehjem henvender sig til børn og unge i alderen 10-17 år, hvor der er behov for specialiseret støtte. Børnenes eller de unges udfordringer kan blandt andet omfatte opmærksomheds forstyrrelse, personlighedsforstyrrelser, omsorgssvigt og tilknytningsforstyrrelser.

Det er som oftest en svær situation for både børn og forældre, når børnene flytter til et børne- og ungehjem og ikke længere kan bo hjemme. Vores erfaring viser dog, at flytningen kan være med til at sikre en forstærket rela­tion mellem børnene/de unge og deres forældre på den lange bane.

Når børnene kommer hjemmefra, giver det mulighed for en frisk start, hvor relationen kan bygges op ud fra nogle nye forudsætninger, og sammen med den pæda­gogiske indsats støttes børnene ind i en god udvikling. Forældre og pårørende indgår fortsat som en vigtig del af barnets liv, selvom man flytter til et børne- og ungehjem.

Børn og unge kan flytte på et børne- og ungehjem både frivilligt og ufrivilligt. Forskellen på frivillig og ufrivillig hænger sammen med forældrenes samtykke. Hvis forældrene ikke vil samtykke, er det op til kommunen at vurdere, om der er grundlag for anbringelse uden samtykke.

Målgrupper børn og unge

Vi modtager børn og unge i alderen 10-17 år med massive adfærds, følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af:​

 • Intellektuel/kognitiv forstyrrelse

 • Personlighedsforstyrrelser

 • Tilknytningsforstyrrelser

 • Omsorgssvigt

 • Opmærksomhedsforstyrrelse

 • Udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstand

 • Kriminalitet, personfarlig

Der er ofte tale om meget sårbare børn og unge, der har oplevet massivt omsorgssvigt eller/ og (udviklings) traumatisering med dertil hørende psykosociale problematikker. Der kan være tale om svære og udtalte følelsesmæssige skader, der kan have medført, at barnet eller den unge har svært ved at indleve sig i egne og andres følelser, grænser og normer og at regulere egne følelser. 

Om børne- og ungehjemmene

Børne- og unge hjemmene har fra 1 til 6 pladser og tilbyder særligt tilrettelagte anbringelsesforløb og særsindsatser. Vores primære målgruppe er børn og unge i alderen 10-17 år, med mulighed for ungestøtte indtil det 23 år.

 

Barnet eller den unge får stillet et værelse til rådighed fra dag 1.  Værelset er møbleret med seng mm. og der er adgang til eget eller delt køkken og bad. Der er ligeledes adgang til en hyggelig lukket have eller gårdhave, der er indrettet med forskellige aktivitetsmuligheder, grill og havemøbler.​

Dagligdagen i hjemmene er tilrettelagt ud fra et trygt voksenstyret, men børne- og ungecentreret miljø. Vi lægger vægt på regelmæssighed med struktur og forudsigelighed i hverdagen, hvilket giver ro og tryghed samt danner grundlag for udvikling.


Vi arbejder helhedsorienteret og tager udgangspunkt i en miljøterapeutisk tilgang, hvor personalet og miljøet er en del af behandlingen i hverdagen. Vi bruger relationsarbejdet og miljøet som udviklingsfremmende tiltag omkring børnene og de unge. I det miljøterapeutiske relationsarbejde forholder de voksne sig anerkendende, jeg-støttende og spejlende overfor barnet eller den unge og hjælper på denne måde barnet eller den unge med at knytte sunde relationer til de voksne. 

 

Barnet eller den unge lærer sig selv bedre at kende og forbedrer evnen til at have opmærksomhed på sine egne følelser, behov og tanker hos sig selv og andre og på denne måde opnå større indsigt og selvbevidsthed. Læs mere om de metoder vi benytter

 

Miljøet i børne- og ungehjemmet lægger som udgangspunkt op til en så normal børne- og ungdomstilværelse som muligt med alle de goder, krav og udfordringer, som dette måtte indebære.

Det pædagogiske arbejde retter sig imod:​

 • At give barnet den unge mulighed for at udvikle sig i tæt, trygt og stabilt miljø med de voksne.

 • At barnet den unge får indsigt i egne styrker, ressourcer og udviklingsmuligheder.

 • At barnet den unge indlærer hensigtsmæssige handlemønstre.

 • At sikre barnet den unge en god og stabil skolegang/uddannelse.

 • At barnet den unge deltager i en fritidsaktivitet i en af de lokale idrætsforeninger, musikskole, ungdomsklub eller lignende.

 • At udvide og/eller styrke barnet den unge og familiens netværk.

Projects: Projects
BL §43 Børne- og ungehjem

Børne- & Ungehjem Sønderjylland

Børne- & Ungehjem
Midtjylland

Børne- & Ungehjem
Nordjylland

Børne- & Ungehjem 
Fyn

Børne- & Ungehjem
Sjælland

bottom of page